Agenda/Lesson Plans
 Week      Monday  Tuesday  Wednesday  Thursday  Friday
 US History  Prelude to War
Prelude to War
Review Presidencies
War of 1812
War of 1812
 World History Egypt
Quiz
Mesopotamia
Egypt
Mesopotamia